Bezpodílové spoluvlastnictví nemovitosti: výhody a úskalí

časopis

Bezpodílové spoluvlastnictví u nás vzniká ze zákona uzavřením manželství a nelze se mu vyhnout, notářsky ověřenou dohodou však lze upravit jeho rozsah, časové okolnosti či způsob spravování. Jak funguje bezpodílové spoluvlastnictví nemovitosti? Podívejte se, jaká mají manželé práva a povinnosti.

Do bezpodílového spoluvlastnictví manželů (BSM) patří vše, co může být předmětem vlastnictví a co nabyl některý z manželů za trvání manželství, existuje zde však několik výjimek. Pokud během trvání manželství jeden z manželů nabude nemovitost, tato se stává součástí bezpodílového spoluvlastnictví. Výjimku tvoří případy, kdy jeden z manželů získá nemovitost:

jako dědictví
v rámci předpisů o restituci, pokud měl jeden z manželů nemovitost ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo mu byla vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka
Náš právní řád neumožňuje smluvně BSM vyloučit tak, jak je tomu v jiných zemích. Zvláštní dohody ve formě notářského zápisu umožňují úpravu časového okamžiku vzniku bezpodílového vlastnictví, jeho obsahu či správy, ale zcela jej vyloučit možné není.

Co můžu sám a co oba spolu
Pokud je nemovitost předmětem bezpodílového spoluvlastnictví, oba manželé mají právo ji užívat a povinnost společně hradit vynaložené náklady nebo náklady spojené s jejím užíváním a udržováním.

Každý z manželů může vyřizovat běžné věci týkající se společných záležitostí, v ostatních se vyžaduje souhlas obou pod sankcí relativní neplatnosti podle § 40a občanského zákoníku. Pojem „běžná“ věc však zákon nedefinuje. Vyvstává otázka, co lze považovat za běžné úkony ve vztahu ke společné nemovitosti. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR R 47/1984 se za běžné záležitosti považují věci týkající se společného užívání bytu manžely, které se opakují nebo podstatně nezasahují do společných užívacích práv.Běžnou záležitostí je např. placení úhrady za užívání bytu.

Za běžnou věc soudní praxe naopak nepovažuje darování nemovitosti, uzavření smlouvy o zástavním právu, uzavření nájemní smlouvy, veškeré právní úkony týkající se nabytí, výměny a prodeje nemovitosti a pod. Jsou-li podle smlouvy o převodu nemovitosti kupujícími oba manželé, musí oba smlouvu také podepsat. Podobně, manžel začínající podnikání, k využití jakéhokoli majetku v bezpodílovém spoluvlastnictví, tedy i nemovitosti, potřebuje při podnikání souhlas druhého manžela.

Rovněž je třeba si uvědomit, že má-li jen jeden manžel pohledávku, která vznikla za trvání manželství, při výkonu rozhodnutí může být uspokojena iz majetku patřícího do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, tedy iz nemovitosti.

BSM po rozvodu
U nemovitosti se většinou do popředí dostávají otázky související především se zánikem spoluvlastnictví a právy a povinnostmi, které spoluvlastníci mají k nemovitostem v bezpodílovém spoluvlastnictví. Právoplatností rozsudku, kterým soud manželství rozvedl, zaniká i BSM. Od tohoto dne už bývalí manželé nenabývají majetek do BSM, ale každý do svého výlučného vlastnictví. Majetek, který byl v BSM ke dni právní moci rozsudku o rozvodu je však třeba vypořádat.

Při vypořádání BSM se může u společné nemovitosti postupovat různými způsoby. Vypořádání je možné uskutečnit dohodou bývalých manželů, dohoda musí mít písemnou formu a účinnost nabude vkladem do katastru nemovitostí. Pokud nedojde k dohodě, může na návrh jednoho z bývalých manželů o vypořádání rozhodnout soud. Vychází přitom ze zásad zakotvených v Občanském zákoníku.

Soud může přikázat nemovitost jen jednomu manželovi, který musí druhého manžela vyplatit. Uplatňuje přitom zásadu, aby byla nemovitost přikázána tomu manželovi, který ji má, resp. naposledy měl v držení a u něj došlo k její amortizaci. Na rozdíl od pravidel vypořádání podílového spoluvlastnictví, pokud ani jeden z manželů nebude nemovitost chtít, nelze nařídit její prodej a rozdělit už jen její výtěžek. Ve výjimečných případech, například pokud ve lhůtě do 3 let od zániku BSM nedošlo k vypořádání dohodou bývalých manželů a nebyl ani podán návrh na soud, může soud rozhodnout io zřízení podílového spoluvlastnictví manželů ke společné nemovitosti, přičemž jejich podíly budou stejné.

- Reklama -finance
- Reklama -pr článek

Redakce doporučuje

Články autora